เสนอระเบียบวาระการประชุม
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็น กรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็น กรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็น กรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็น กรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็น กรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็น กรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556