คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ปี
2561
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 
  ดาวน์โหลด801 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 
  ดาวน์โหลด907 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
  ดาวน์โหลด671 KB.
ปี
2560
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2560 
  ดาวน์โหลด397 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
  ดาวน์โหลด491 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 
  ดาวน์โหลด419 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 
  ดาวน์โหลด424 KB.
ปี
2559
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2559 
  ดาวน์โหลด411 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 
  ดาวน์โหลด410 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 
  ดาวน์โหลด403 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 
  ดาวน์โหลด358 KB.
ปี
2558
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2558 
  ดาวน์โหลด417 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 
  ดาวน์โหลด417 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 
  ดาวน์โหลด401 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 
  ดาวน์โหลด255 KB.
ปี
2557
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2557 
  ดาวน์โหลด396 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 
  ดาวน์โหลด412 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 
  ดาวน์โหลด182 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 
  ดาวน์โหลด191 KB.
ปี
2556
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2556 
  ดาวน์โหลด188 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 
  ดาวน์โหลด466 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 
  ดาวน์โหลด301 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 
  ดาวน์โหลด210 KB.
ปี
2555
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2555 
  ดาวน์โหลด209 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 
  ดาวน์โหลด213 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 
  ดาวน์โหลด208 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 
  ดาวน์โหลด205 KB.
ปี
2554
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2554 
  ดาวน์โหลด203 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 
  ดาวน์โหลด205 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 
  ดาวน์โหลด196 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 
  ดาวน์โหลด194 KB.
ปี
2553
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2553 
  ดาวน์โหลด186 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2553 
  ดาวน์โหลด193 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2553 
  ดาวน์โหลด188 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 
  ดาวน์โหลด186 KB.
ปี
2552
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2552 
  ดาวน์โหลด188 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2552 
  ดาวน์โหลด188 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2552 
  ดาวน์โหลด184 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 
  ดาวน์โหลด191 KB.
ปี
2551
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2551 
  ดาวน์โหลด188 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 
  ดาวน์โหลด178 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2551 
  ดาวน์โหลด196 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 
  ดาวน์โหลด217 KB.
ปี
2550
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2550 
  ดาวน์โหลด216 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 
  ดาวน์โหลด200 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 
  ดาวน์โหลด252 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2550 
  ดาวน์โหลด237 KB.
ปี
2549
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2549 
  ดาวน์โหลด243 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2549 
  ดาวน์โหลด279 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2549 
  ดาวน์โหลด238 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2549 
  ดาวน์โหลด237 KB.
ปี
2548
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2548 
  ดาวน์โหลด245 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2548 
  ดาวน์โหลด248 KB.
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2548 
  ดาวน์โหลด244 KB.