รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีดังนี้


ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 692,559,773 47.34
2. ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V. 318,416,260 21.77
3. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 74,900,500 5.12
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65,001,599 4.44
5. สำนักงานประกันสังคม 43,640,000 2.98
6. CHASE NOMINEES LIMITED 33,715,751 2.30
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 18,047,343 1.23
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 17,769,800 1.21
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 10,270,100 0.70
10. GIC PRIVATE LIMITED 9,336,982 0.64
11. THE BANK OF NEW YORK MELLON 8,369,200 0.57
12. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 8,338,400 0.57
13. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 8,300,000 0.57
14. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 8,000,000 0.55