รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 มีดังนี้


ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 740,759,773 50.64
2. ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V. 270,216,260 18.47
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 105,546,280 7.22
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 38,800,189 2.65
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 32,435,840 2.22
6. สำนักงานประกันสังคม 31,505,400 2.15
7. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 14,182,600 0.97
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 12,533,900 0.86
9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 11,493,700 0.79
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 9,656,700 0.66
11. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 9,495,000 0.65
12. CHASE NOMINEES LIMITED 8,953,015 0.61