รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้


ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 704,259,773 48.14
2. ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V. 306,716,260 20.97
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 80,189,128 5.48
4. สำนักงานประกันสังคม 43,366,300 2.96
5. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38,648,000 2.64
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 17,819,870 1.22
7. CHASE NOMINEES LIMITED 16,135,783 1.10
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 15,554,000 1.06
9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 11,908,118 0.81
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 11,634,700 0.80
11. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 8,843,395 0.60
12. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 8,000,000 0.55
13. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 7,638,100 0.52