ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 
(หน่วย : ล้านบาท)
  2555 2556 2557 2558
         
รายได้ทั้งหมด 59,073 69,772 73,324(6) 65,369(6)
รายได้จากการขาย 57,204 69,207 72,991 64,225
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (1) 13,070 18,259 20,898 20,379
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,418 7,214 9,139 8,355
กำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,078 8,061 9,668 9,797
สินทรัพย์รวม 130,039 125,006 120,322 117,169
หนี้สินรวม 87,496 77,746 67,751 61,210
ส่วนของผู้ถือหุ้น 42,543 47,260 52,571 55,958
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.048(2) 2.152(3) 3.004(4) 3.593(5)
         


หมายเหตุ :

  • (1) ทำการจัดประเภทรายการที่ไม่ใช่เงินสด (non cash item) บางรายการใหม่
  • (2) 1.238 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2554, 0.810 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2555 (ระหว่างกาล)
  • (3) 1.301 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2555, 0.851 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2556 (ระหว่างกาล)
  • (4) 1.904 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2556, 1.100 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2557 (ระหว่างกาล)
  • (5) 2.205 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2557, 1.388 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2558 (ระหว่างกาล)
  • (6) รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี