ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 
(หน่วย : ล้านบาท)
  2557 2558 2559 2560
         
รายได้ทั้งหมด 73,324(5) 65,369(5) 53,092(5) 52,537(5)
รายได้จากการขาย 72,991 64,225 52,567 50,878
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 20,898 20,379 18,770 18,053
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 9,139 8,355 8,953 9,076
กำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9,668 9,797 9,391 8,709
สินทรัพย์รวม 120,322 116,864 109,518 106,031
หนี้สินรวม 67,752 60,906 53,305 48,022
ส่วนของผู้ถือหุ้น 52,571 55,958 56,771 58,009
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 3.004(1) 3.593(2) 5.820(3) 5.823(4)
         


หมายเหตุ :

  • (1)1.904 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2556, 1.100 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2557 (ระหว่างกาล)
  • (2)2.205 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2557, 1.388 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2558 (ระหว่างกาล)
  • (3)4.362 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2558, 1.458 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2559 (ระหว่างกาล)
  • (4)4.292 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2559, 1.531 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2560 (ระหว่างกาล)
  • (5)รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี