ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 
(หน่วย : ล้านบาท)
  2556 2557 2558 2559
         
รายได้ทั้งหมด 69,772 73,324(6) 65,369(6) 53,092(6)
รายได้จากการขาย 69,207 72,991 64,225 52,567
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (1) 18,259 20,898 20,379 18,770
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,214 9,139 8,355 8,953
กำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8,061 9,668 9,797 9,391
สินทรัพย์รวม 125,006 120,322 116,864 110,076
หนี้สินรวม 77,746 67,752 60,906 53,305
ส่วนของผู้ถือหุ้น 47,260 52,571 55,958 56,771
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.152(2) 3.004(3) 3.593(4) 5.820(5)
         


หมายเหตุ :

  • (1) ทำการจัดประเภทรายการที่ไม่ใช่เงินสด (non cash item) บางรายการใหม่
  • (2) 1.301 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2555, 0.851 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2556 (ระหว่างกาล)
  • (3) 1.904 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2556, 1.100 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2557 (ระหว่างกาล)
  • (4) 2.205 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2557, 1.388 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2558 (ระหว่างกาล)
  • (5) 4.362 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2558, 1.458 บาท/ หุ้น จ่ายจากผลประกอบการปี 2559 (ระหว่างกาล)
  • (6) รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟ้า โกลว์ ไอพีพี