ชื่อหุ้นกู้ Glow265A หุ้นกู้มีประกัน (ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อันดับความน่าเชื่อถือ A+ โดย ทริสเรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่เกิน 10 ราย
วันที่ออก 18 พฤษภาคม 2559
กำหนดไถ่ถอน 18 พฤษภาคม 2569
อายุหุ้นกู้ 10
มูลค่า 3,000 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 2.81%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   

>>>> ย้อนกลับ <<<<