ชื่อหุ้นกู้ Glow18NA   หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
อันดับความน่าเชื่อถือ A+ โดย ทริสเรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก Private Placement to 13 types of institutional investors plus high net worth investors
วันที่ออก 15 พฤศจิกายน 2555
กำหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2561
อายุหุ้นกู้ 6
มูลค่า 1,500 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 4.20%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   

>>>> ย้อนกลับ <<<<