ชื่อหุ้นกู้ Glow175A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
อันดับความน่าเชื่อถือ A+ โดย ทริสเรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก Private Placement to 13 types of institutional investors plus high net worth investors
วันที่ออก 21 พฤษภาคม 2550
กำหนดไถ่ถอน 21 พฤษภาคม 2560
อายุหุ้นกู้ 10
มูลค่า 2,000 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 4.56%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   

>>>> ย้อนกลับ <<<<