ชื่อหุ้นกู้ Glow173A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
อันดับความน่าเชื่อถือ A+ โดย ทริสเรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก Private Placement to not more than 10 investors
วันที่ออก 31 มีนาคม 2553
กำหนดไถ่ถอน 31 มีนาคม 2560
อายุหุ้นกู้ 7
มูลค่า 1,000 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 4.52%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   

>>>> ย้อนกลับ <<<<