งบการเงิน
ปี
2560
ปี
2559
ปี
2558
ปี
2557
ปี
2556
ปี
2555
ปี
2554
ปี
2553
ปี
2552
ปี
2551
ปี
2550
ปี
2549