ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 
ชื่อบริษัท : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : GLOW
เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000461
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)
ทุนจดทะเบียน : 14,828,650,350 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทุนชำระแล้ว : 14,628,650,350 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
Website : www.glow.co.th
ที่ตั้งโรงงาน : 5 ถนนไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 66 (0) 3868-4078-80
โทรสาร : 66 (0) 3868-4789
 
ข้อมูลอื่นๆ
 
ผู้แทนผู้ถือหุ้น : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1
ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : +66 2128 2324-9
โทรสาร : +66 2128 4625
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 11/1
อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23 - 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50
 
1. บริษัท โกลว์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการด้านการจัดการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการบริหารงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ที่ตั้งโรงงาน : 42 หมู่ 8 ถนนซีไออี-8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 66 (0) 3834-5900-5
โทรสาร : 66 (0) 3834-5906
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
3. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ที่ตั้งโรงงาน : 10 ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 66 (0) 3868-5589
โทรสาร: 66 (0) 3868-5104
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
4. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ที่ตั้งโรงงาน : 11 ถนนไอห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 66 (0) 3869-8400-10
โทรสาร : 66 (0) 3868-4789
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ที่ตั้งโรงงาน : 11 ถนนไอห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 66 (0) 3869-8400-10
โทรสาร : 66 (0) 3868-4789
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
6. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้า
7. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น
8. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 11 ถนนไอห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 66 (0) 3869-8400-10
โทรสาร : 66 (0) 3868-4789
สาขา : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
9. บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเวียงวัง ทาวเวอร์ (ยูนิต 15) ชั้น 5 ถนนบุรีจันท์ บ้านดงประลานทุ่ง เมืองสีสัตนาก
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โทรศัพท์ : (856) 21 41 414932-3
โทรสาร : (856) 21 414934
ที่ตั้งโรงงาน : ตู้ ป.ณ. 661 ปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โทรศัพท์ : (856) 36-211720-1
โทรสาร : (856) 36-211719
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
10. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 60/19 หมู่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 66 (0) 3889-1324-8
โทรสาร : 66 (0) 3889-1330
ที่ตั้งโรงงาน : 60/19 หมู่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 66 (0) 3889-1324-8
โทรสาร : 66 (0) 3889-1330
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
11. บริษัท เอ็นจี เมียนมาร์ จำกัด
สำนักงานทะเบียน : ห้องเลขที่ 6004 อาคาร เพการ์เดน ทาวเวอร์ เลขที่ 346/354
ถนนเพ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้า
 
บริษัทย่อยในเครือที่บริษัทถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50
 
1. บริษัท ห้วยเหาะ ไทย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น
2. บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
3. บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 66 (0) 2719-9555
โทรสาร : 66 (0) 2719-9548
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น
4. บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2670-1500-33
โทรสาร : 66 (0) 2670-1548-9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
5. บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 9 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 66 (0) 2719-9555
โทรสาร : 66 (0) 2719-9548
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ