This printed article is located at http://glow-th.listedcompany.com/dividend_policy.html

Dividend Policy

คณะกรรมการบริษัทอาจจะประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทคือเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่รวมถึงผลกำไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรมิได้ และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลมิได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะลงบัญชีกำไรสุทธิในปีปัจจุบันแล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งอาจมีผลทำให้กำไรสุทธิส่วนสำหรับจ่ายเงินปันผลน้อยลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 14,828.7 ล้านบาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 14,628.7 ล้านบาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,598.3 ล้านบาท และมีก ไรสะสมที่ยังไม่ไดจั้ดสรรทั้งหมด (เฉพาะบริษัทฯ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 12,143.5 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แต่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการจ่ายเงินปันผลประจำปี


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.