นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจจะประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทคือเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของ กำไรสุทธิประจำปี โดยไม่รวมถึงผลกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหลังหักเงิน สำรองต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรมิได้ และหากบริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลมิได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะลงบัญชีกำไรสุทธิในปีปัจจุบันแล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งอาจมีผลทำให้กำไรสุทธิส่วนสำหรับจ่ายเงินปันผลน้อยลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 14,828.7 ล้านบาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 14,628.7 ล้านบาท มีเงินสำรองตาม กฎหมายจำนวน 1,598.3 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมด (เฉพาะบริษัทฯ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 11,533.6 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอื่นๆ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แต่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการจ่าย เงินปันผลประจำปี