ราคาหุ้นกู้
สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ ราคาหุ้นกู้ย้อนหลัง
     
Glow175A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 link ThaiBMA
Glow156A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 link ThaiBMA
Glow186A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 link ThaiBMA
Glow173A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 link ThaiBMA
Glow17OA หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 link ThaiBMA
Glow194A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 link ThaiBMA
Glow19OA หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 link ThaiBMA
Glow218A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 link ThaiBMA
Glow18NA Glow18NA หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 link ThaiBMA
Glow259A Glow259A หุ้นกู้มีประกัน (ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) ของบริษัท โกลว์ พลังงำน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน link ThaiBMA