ข้อมูลหุ้นกู้
สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้
มูลค่า (ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย (%)
อายุหุ้นกู้ (ปี)
วันที่ออก
           
Glow175A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
2,000
4.56
10
21 พฤษภาคม 2550
Glow186A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
2,500
6.34
10
5 มิถุนายน 2551
Glow173A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
1,000
4.52
7
31 มีนาคม 2553
Glow17OA หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
1,600
4.56
7.5
8 เมษายน 2553
Glow194A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
2,000
4.72
9
8 เมษายน 2553
Glow19OA หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
1,400
4.77
9.5
8 เมษายน 2553
Glow218A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
5,555
5.00
10
31 สิงหาคม 2554
Glow18NA หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
1,500
4.20
6
15 พฤศจิกายน 2555
Glow259A หุ้นกู้มีประกัน (ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) ของบริษัท โกลว์ พลังงำน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
4,000
3.95
10
3 กันยายน 2558
Glow265A หุ้นกู้มีประกัน (ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
3,000
2.81
10
18 พฤษภาคม 2559