หลักจรรยาบรรณธุรกิจ

หลักจรรยาบรรณธุรกิจนี้จะใช้กับทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ ตลอดจนถึงพนักงานทุกระดับ โดยไม่คำนึงถึงหน้าที่ และตำแหน่ง คำว่า “โกลว์” หรือ “บริษัท” ที่กล่าวถึงในหลักจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ให้หมายความรวมถึงทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัทโกลว์

 1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจ และกระทำกิจกรรมใดๆ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่โกลว์ ดำเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการดำเนินธุรกิจและกระทำกิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับค่านิยมและกฏบัตร จริยธรรมของกลุ่ม IPR (IPR’s Values and Ethics Charter) และแถลงการณ์ในเรื่องการต่อต้านการให้สินบนของ IPR (Anti-Bribery Policy Statement) ตามประกาศของอินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทโกลว์ทราบ ทั่วกัน
 2. ทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจ และกระทำกิจกรรมใดๆ โกลว์จะต้องเคารพรักษ์สิ่งแวดล้อม (ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อม ด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วย) และจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจจะเกิดจากการทำงานของบริษัทไม่ ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อที่โกลว์จะเป็นผู้นำทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่พวกเราใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพัฒนา ธุรกิจของบริษัทแบบยั่งยืน

  ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โกลว์ จึงยึดมั่นต่อภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม ที่ออกโดยฝ่ายบริหารสายงานผลิต และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความห่วงใยและเคารพรักษ์ สิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติ และชุมชนที่อยู่ร่วมกัน
 3. ในการดำเนินธุรกิจของโกลว์ พนักงานจะต้องแน่ใจว่าบริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นธรรม และในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ลูกค้า และผู้ขายสินค้า บริษัทจะไม่ให้สินบน ผลประโยชน์ตอบแทน อามิสสินจ้าง หรือกระทำกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจถือว่าเป็นการทำธุรกิจที่ทุจริต
 4. ห้ามมิให้พนักงานนำเงินของบริษัทไปสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับองค์กรใดๆ หรือผู้สมัครเข้ารับเลือก ตั้งเป็นข้าราชการการเมืองหากการสนับสนุนดังกล่าวต้องห้ามตามกฎหมาย ในกรณีที่การสนับสนุนดังกล่าวเป็นเรื่องถูกต้องตาม กฎหมายและสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาดำเนินการดังกล่าวให้น้อยที่สุด ต้องดำเนินการ ด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีทัศนคติที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และต้องไม่ให้ การสนับสนุนต่อองค์กร หรือผู้สมัครทางการเมืองที่มีมุมมองหัวรุนแรง และการกระทำดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร ระดับสูงสุดของโกลว์
 5. ตัวแทนขายและการตลาด ผู้แทน และที่ปรึกษา (“ตัวแทน”) จะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำเนินใดๆ ที่เป็นเอกเทศ จากโกลว์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับตัวแทนอื่นที่ทำงานลักษณะเดียวกันสำหรับงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและสอดคล้อง กับนโยบายที่ใช้บังคับอยู่
 6. การใช้เงินทุนและสินทรัพย์ของบริษัทต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การโอนหรือใช้จ่ายเงินทุนและสินทรัพย์จะทำได้ก็ต่อเมื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริง การโอนหรือใช้จ่ายเงิน ทุนและสินทรัพย์นั้นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยโกลว์ ห้ามทำเท็จหรือประดิษฐ์ขึ้นซึ่งบัญชี หรือเอกสารอื่นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกรายการในบัญชีและเอกสาร ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 7. พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ กำไร และใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทเพื่อแสวงหา ประโยชน์หรือโอกาสส่วนตนอย่างไม่เหมาะสม
 8. ในหลักการ พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญที่เกี่ยวโยงหรือเป็นผลเนื่องมาจากการปฎิบัติหน้าที่การงานของตน อย่างไรก็ตาม พนักงาน อาจพิจารณารับของขวัญตามมารยาทของท้องถิ่น โดยที่ของขวัญนั้นจะต้องมีมูลค่าเล็กน้อยและเหมาะสมตามโอกาสที่เป็นไปตาม ธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้น

  พนักงานอาจรับของขวัญหรืออาจรับคำเชิญได้หากของขวัญหรือคำเชิญนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนและไม่เป็น การผิดกฎหมายที่ใช้บังคับ

  ห้ามพนักงานรับเงินจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า หรือองค์กรธุรกิจที่มีความเกี่ยวพันกับโกลว์ และเฉพาะของขวัญ หรือการรับคำเชิญใน มูลค่าที่เหมาะสมเท่านั้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้สามารถรับได้
 9. พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีหน้าที่ ระดับ หรือตำแหน่งใด (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยตรง) จะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมของตนกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึง การให้บริการ (ไม่ว่าในฐานะลูกจ้างหรือฐานะอื่น) การครอบครองหุ้น (หรือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น) ขององค์กรธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือ ผู้ขายสินค้าของโกลว์ (การถือหุ้นข้างน้อยในอัตราน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท)
 10. พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงกระทำการใดอันเป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บริษัท และขอรับผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี (สำหรับกรณีของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสจะ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือหนึ่งในคณะกรรมการเท่านั้น และจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบรรดาผู้ถือหุ้นด้วย)
 11. ห้ามมิให้พนักงานของโกลว์ซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น หรือให้คำแนะนำในลักษณะเดียวกัน หากพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล ใดๆ ที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโกลว์ หรือไม่) โดยเหตุที่ตน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับโกลว์ การซื้อขายสิทธิในการซื้อหุ้นในโกลว์ของพนักงาน ให้รวมถึงการใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น (หากมี) อาจจะสามารถทำได้ตามแนวทางปฏิบัติซึ่งได้ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวโดยฝ่ายกิจการบรรษัทของบริษัท (Corporate Affairs) (โปรดอ่านนโยบายบริษัทเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading)
 12. พนักงานของโกลว์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ในเรื่องขอบเขตความ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และด้านแรงงาน ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้ให้กับพนักงานของ โกลว์นอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ (เงินเดือนและโบนัส) ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและกฎหมายของประเทศไทย (รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางด้านภาษี) โดยจะต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติของท้องถิ่นนั้นด้วย
 13. บริษัทโกลว์คำนึงถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นของพนักงานหรือของบุคคลภายนอก) ไว้เป็น ความลับ ซึ่งข้อมูลนี้อาจได้มาหรือถือครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือโดยทางอื่น และ จะสนับสนุนภายในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่กำหนดตามปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations’ Universal Declaration of Human Rights)
 14. พนักงานต้องรักษาความลับของบริษัทและของพนักงาน และข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งลูกค้าได้เปิดเผยให้ทราบ โกลว์ตระหนักดีว่า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีชั้นสูงของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะ ดำเนินการทุกๆ อย่างที่เหมาะสมในการที่จะสงวนไว้และส่งเสริมในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่น
 15. พนักงาน ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนของโกลว์และบริษัทในเครือมีหน้าที่ต้องสานต่อนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจนี้ ให้ทุกคนยึดถือ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในเรื่องนี้เพี่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับทราบและ จะได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะส่งผลให้ได้รับโทษทางวินัย
 16. หากพนักงานผู้ใดมีข้อติดขัดในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน การรายงานใดๆ อันเกี่ยวกับ การฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ซึ่งกระทำโดยพนักงานถึงผู้บังคับบัญชาของตน หรือส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่จริยธรรมของบริษัทจะได้รับ การพิจารณาอย่างรอบคอบและเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้การกระทำนั้นต้องเป็นการกระทำโดยสุจริตและมีเอกสารประกอบ อย่างเพียงพอ และ โกลว์ จะไม่ดำเนินการทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อพนักงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รายงานดังกล่าว
 17. เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พนักงานของโกลว์จะไม่รับข้อเสนอการรับหุ้นของบริษัทใดๆ นอกเหนือจากโกลว์