ติดต่อนักวิเคราะห์
บริษัท ชื่อ-นามสกุล อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) นพพร ฉายแก้ว nopporn.ch@applewealthsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)  วรเกียรติ กิ่งมนตรี vorrakiat@asiaplus.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด คามิน เจตน์จรุงวงศ์ kamin@aslsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ปวีณ์นุช ศรีตระกูล Paveenuch.sri@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  สุวัฒน์ สินสาฎก suwat.si@cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด  ณรงค์พันธ์ ลีสหะปัญญา narongpand.lisahapanya@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด วัฒนา ปัญญาวัฒนากุล wattana.punyawattanakul@credit-suisse.com
เอชเอสบีซี Tarun Bhatnagar tarunbhatnagar@hsbc.com.sg
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด สุเมธ ซามันธ์ sumedh.y.samant@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร จำกัด (มหาชน) จักรพงศ์ เชวงศรี Jakapong.c@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วรนารถ มีถาวร voranartm@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  พัชริน เกษมอานันทนะ patcharink@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มุกดา ห่มม่วง mookda.ho@lhsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์ sirichai@phatrasecurities.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ศลยา ณ สงขลา solaya.na_songkhla@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  สุพัณณา สุวรรณเกิด supanna.suw@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาศิส ภมรานนท์ arsit@uobkayhian.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส Simon Powell simon.powell@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อติเทพ อิทธิวิกุล atithep.i@yuanta.co.th